Lima Perkara yang Membinasakan

Rasulullah saw. bersabda, ”Ada lima perkara yang jika kelimanya menimpa kalian, aku berlindung
kepada Allah agar hal itu tidak dialami oleh kalian. Tidaklah zina tampak di tengah-tengah suatu kaum
hingga dilakukan secara terang-terangan kecuali akan menyebar di tengah-tengah mereka penyakit
Tha’un dan berbagai penyakit yang belum pernah terjadi di kalangan generasi mereka sebelumnya.
Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan ditimpa as-sinîn, menipisnya
persediaan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka enggan menunaikan zakat atas
harta mereka kecuali hujan akan ditahan turun dari langit. Tidaklah mereka melanggar janji Allah dan
janji Rasul-Nya kecuali Allah menjadikan mereka dikuasai musuh mereka… Tidaklah para pemimpin
mereka tidak berhukum dengan Kitabullah dan mereka memilah-milah apa yang Allah turunkan, kecuali

Allah menjadikan al-ba’s terjadi di tengah-tengah mereka.” (HR Ibn Majah).
Dalam hadis di atas Rasul saw. memperingatkan kita dengan lima perkara dan akibatnya bagi
masyarakat: Pertama, tampaknya al-fâhisyah (dosa besar) yang dilakukan secara terang-terangan
seperti zina, homoseksual dan lesbianisme. Hal ini akan mengakibatkan masyarakat ditimpa wabah
tha’ûn (pes) dan penyakit yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya, seperti AIDS. Kedua,
kecurangan dalam takaran dan timbangan. Hal ini akan mendatangkan as-sinîn (kefakiran). Ketiga,
enggan membayar zakat. Hal ini bisa mengakibatkan hujan tidak turun dari langit. Kalaupun turun,
hujan itu tidak lagi membawa berkah. Keempat, melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Rasul-Nya.
Kelima, ketika para pemimpin tidak memerintah dan berhukum dengan hukum Allah. Hal ini akanmemicu terjadinya al-ba’s (peperangan, fitnah dan perselisihan).

Scroll to Top